Hva er en yrkessykdom?

Yrkessykdom er sykdom som skyldes skadelig påvirkning fra arbeidsplassen.

Enkelte yrkesgrupper er særlig utsatt for yrkessykdommer. Industriarbeidere er ofte både utsatt for kjemikalier, og støy som kan resultere i en yrkessykdom. Gjennom kjemikaliene i hårfarger og andre stylingprodukter er også frisører en utsatt gruppe. Andre utsatte grupper er bakere, bønder, sveisere, rengjørere, billakkerere og platearbeidere. Typiske yrkessykdommer er astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), kontakteksem, lungekreft, hørselsskader og løsemiddelskader.

En sykdom kan godkjennes som yrkessykdom av NAV dersom den kommer av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet, og du har vært yrkesskadedekket i den perioden påvirkningen har funnet sted.

Sykdommene som kan godkjennes av NAV omtales som såkalte listesykdommer, og fremgår av Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade eller av Forskrift om sykdommer og forgiftninger mv som skal likestilles med yrkesskade. Listesykdommene likestilles med yrkesskade og gir rettigheter både fra folketrygden og arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

For at sykdommen skal godkjennes som yrkessykdom må også sykdomsbildet være karakteristisk og samsvare med symptomene påvirkningen du har vært utsatt for kan fremkalle. Det må videre være sammenheng mellom påvirkningen du har vært utsatt for og det aktuelle sykdomsbildet. Dette innebærer at det gjerne stilles krav til tiden og konsentrasjonen av skadelig påvirkning. Symptomer må ha oppstått i rimelig tid etter påvirkningen og det må også sannsynliggjøres at det ikke er annen sykdom som er årsak til helseplagene.

Godkjent yrkessykdom av NAV vil blant annet utløse rett til dekning av egenandeler under egenandelstaket. Ved godkjent yrkessykdom skal også beregningen av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd skje etter særreglene for yrkesskade.

Godkjent yrkessykdom gir også grunnlag for å søke om menerstatning. Menerstatningen beregnes ut fra fastsatt varig medisinsk invaliditet. Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden skal fastsettes uten hensyn til nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad).

Medisinsk invaliditetsgrad fastsettes etter en invaliditetstabell utarbeidet av Sosial- og helsedepartementet. I tabellen regnes en stor mengde skadefølger opp, og det angis hvor mange prosent hver skadetype skal gi. Der en skade ikke faller direkte inn under tabellen, skal det foretas en skjønnsmessig sammenlikning.

En varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller høyere gir rett til menerstatning.

Det er kun listesykdommene som dekkes av folketrygden. Yrkesskadeforsikringen dekker imidlertid også annen sykdom enn listesykdommene, såfremt sykdommen skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd bokstav c. Yrkesskadeforsikringen har altså en bredere dekning enn folketrygden, og du kan derfor ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen selv om du har fått avslag fra NAV.

Under yrkesskadeforsikringen kan du ha rett på dekning av påført- og fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige merutgifter, hjemmearbeidstap og menerstatning.

Siden det kan være vanskelig å fastslå om helseplagene skyldes yrkessykdom eller annen sykdom vil det i de fleste tilfeller være behov for å innhente spesialisterklæring fra leger med særlig kompetanse på sykdommen. Vi vil hjelpe deg med dette, og sikre at du gis en vurdering fra en objektiv spesialist med nødvendig kompetanse på din sykdom.

I mange tilfeller skyldes sykdommen flere årsaker. Industriarbeideren som i dag sliter med KOLS har kanskje både vært utsatt for asbest og annen kjemikaliepåvirkning i arbeidet, men også røyket over mange år. Spørsmålet om flere årsaker behandles ulikt av NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

NAV vurderer arbeidspåvirkningens prosentvise medvirkning. Hvis 50 % av årsaken skyldes skadelig påvirkning i arbeid, mens 50 % skyldes røyking, vil 50 % godkjennes som yrkessykdom. Dette omtales som et fordelingsprinsipp.

I forsikringssaken mot ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap vil vurderingen være noe annerledes. Spørsmålet er her om påvirkningen i arbeid er en nødvendig betingelse for at sykdommen har oppstått. Konkluderes det med at påvirkningen er en nødvendig betingelse godkjennes hele sykdommen som yrkessykdom.

Yrkessykdomssaker byr på kompliserte juridiske og medisinske vurderinger, og det er ofte forhold langt tilbake i tid som skal dokumenteres. Det er derfor viktig å benytte en advokat med erfaring fra området, slik at du sikres den erstatningen du har krav på.

Det er det forsikringsselskapet hvor arbeidsgiver hadde sin forsikring på konstateringstidspunktet som er ansvarlig for de økonomiske følgene av yrkessykdommen. Siden konstateringstidspunktet kan ligge langt tilbake i tid kan det også være vanskelig å finne frem til riktig forsikringsselskap. Vi kan bistå deg med dette.

Det kan være vanskelig å navigere mellom NAV og forsikringsselskapet, og å sikre at man får den erstatningen man har krav på. Både kartleggingen av ansvar, spørsmålet om årsakssammenheng og den konkrete utmålingen av erstatningen beror på kompliserte juridiske vurderinger. Saksbehandlingen opp mot NAV og forsikringsselskapet kommer også i tillegg til de helsemessige konsekvensene av sykdommen. Ta kontakt, og vi kan hjelpe deg med dette. Vårt firma jobber spesialisert med yrkessykdomssaker og har lang erfaring med å hjelpe skadelidte i prosessen mot NAV og forsikringsselskapet.