Erstatning yrkesrelatert astma

Du kan ha krav på erstatning som følge av yrkesrelatert astma.

Astma er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene som gjør at man blir overfølsom for for eksempel røyk, støvpartikler, gass, sterke lukter eller kulde. Eksponering for irritasjonsmomenter kan føre til anfallsvis og forbigående innsnevring av luftveiene, som igjen fører til pustevansker. Typiske symptomer på astma er økt slimproduksjon, hoste, pustevansker og piping i brystet.

Astma anses å være yrkesrelatert når den utløses eller forverres ved eksponering av stoffer i arbeidsmiljøet. Et typisk trekk er at symptomene oppleves verre når man er på jobb, mens de avtar i helger og ferier.

Flere yrker er særlig utsatt for å utvikle yrkesbetinget astma. Eksempler på typiske utsatte yrkesgrupper er bakere, renholdere, elektrikere, sveisere, malere og frisører.

Ta kontakt med lege hvis du mistenker yrkesbetinget astma. Det er viktig å komme vekk fra den utløsende eksponeringen for å forhindre kroniske plager. Jo lengre tid du eksponeres, desto større er sannsynligheten for kroniske plager. Dette kan igjen få store konsekvenser for helsen, og muligheten til å stå i jobb.

Legen din skal melde fra til Arbeidstilsynet ved mistanke om yrkesbetinget astma. Arbeidsgiver har videre plikt til å tilrettelegge så langt som mulig for å fjerne eksponeringen.

Det er viktig å søke NAV om godkjenning av yrkessykdom. Godkjent yrkessykdom utløser flere rettigheter fra folketrygden. Yrkesbetinget astma utløser rett til å søke menerstatning. Godkjent yrkessykdom gir også rett til dekning av egenandelstaket, og rett til å få arbeidsavklaringspenger og uføretrygd beregnet etter særreglene ved yrkesskade.

Sykdommen må også meldes til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. I yrkessykdomssaker kan det være vanskelig å finne frem til riktig selskap. Dette skyldes at sykdommen gjerne har utviklet seg over tid. Det er forsikringsselskapet hvor arbeidsgiver hadde sin forsikring på konstateringstidspunktet som vil være ansvarlig. Som hovedregel vil konstateringstidspunktet være det tidspunktet du første gang oppsøkte lege for sykdommen, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 5. Det kan derfor ha vært en rekke skifter av arbeidsgiver og forsikringsselskaper i tiden som har gått fra du første gang oppsøkte lege for sykdommen til det er konkludert med at det foreligger en yrkessykdom.

Ved yrkesbetinget astma kan du ha rett på erstatning for påført- og fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige merutgifter, hjemmearbeidstap og menerstatning fra ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Yrkessykdomssaker må derfor behandles parallelt opp mot NAV og forsikringsselskapet.

Yrkessykdomssaker byr på en rekke kompliserte juridiske vurderinger. Både kartleggingen av ansvar, spørsmålet om årsakssammenheng og den konkrete utmålingen kan by på vanskeligheter i møte med forsikringsselskapet som stor og profesjonell motpart. Ta kontakt med spesialisert advokat så tidlig som mulig.

Det vil være behov for å innhente spesialisterklæring for å vise at det foreligger en yrkessykdom i tillegg til å fastsette varig medisinsk invaliditetsgrad. Valg av spesialist er helt avgjørende i yrkessykdomssaker. Vi vil sørge for at du får en vurdering fra en spesialist med tilstrekkelig kompetanse på din sykdom.