Erstatning etter hørselsskade / tinnitus

Dersom du har pådratt deg en hørselsskade bør skaden meldes til NAV og yrkesskadeforsikringen så raskt som mulig.

Støy over lang tid kan føre til hørselsskade. Sannsynligheten for skade øker parallelt med støyens intensitet og varighet. Hørselskaden er yrkesutløst dersom du har vært utsatt for støypåvirkning på arbeidsplassen.

Man kan også utvikle hørselskade dersom man utsettes for høy kortvarig støy, for eksempel skudd, alarm eller eksplosjoner. Disse skadene faller inn ofte inn under yrkesskadebegrepet da støyen gjerne skyldes en form for ulykke.

En rekke yrker er særlig utsatt for hørselsskader. Dette gjelder blant annet veiarbeidere, ansatte på anlegg, sagbruk, smelteverk og skipsverk. Mange har arbeidet i støyutsatt miljø i mange år. Selv om fokuset på bruk av verneutstyr, og kvaliteten på dette stadig blir bedre er det fortsatt flere arbeidsplasser der arbeidstakere utsettes for støy utover anbefalte grenser.

Dersom du har pådratt deg en hørselsskade bør skaden meldes til NAV og yrkesskadeforsikringen så raskt som mulig.

En godkjent yrkessykdom via NAV kan utløse rett til menerstatning og gir rett til gunstigere beregning av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. I tillegg vil godkjent yrkessykdom også medføre dekning av egenandelstaket.

En yrkesutløst hørselsskade gir rett til dekning under yrkesskadeforsikringen du har gjennom din arbeidsgiver. Hørselskader kan få store konsekvenser for helsen og evnen til å fungere i inntektsgivende arbeid. Gjennom yrkesskadeforsikringen vil du kunne ha krav på dekning av påført- og fremtidig inntektstap, hjemmearbeidstap, menerstatning og påførte- og fremtidige merutgifter.

Hørselsskader ledsages ofte av tinnitus, og mange utvikler psykiske plager som følge av dette.

For mange er det tinnitusen og psykiske følgeplager som får størst betydning for livskvaliteten, helsen og muligheten til å stå i inntektsgivende arbeid. Det vil være viktig å få disse plagene godkjent som følgelidelse.

Møtet med forsikringsselskapet som en stor og profesjonell motpart kan være tøft. Dette kommer på toppen av de helsemessige og økonomiske konsekvensen av sykdommen.

Siden mange også utsettes for skadelig støypåvirkning på fritiden er det viktig å kartlegge at hørselsskaden skyldes skadelig påvirkning på arbeidsplassen og dermed utgjør en yrkessykdom. Det vil derfor i de fleste saker være behov for å innhente en spesialisterklæring fra en øre-nese-halsspesialist.

Dersom det også foreligger tinnitus og psykiske plager vil det i tillegg  være behov for å innhente erklæring fra en psykiater.

Valget av spesialist får stor betydning for behandlingen av din yrkessykdomssak. Ta kontakt og vi kan bistå med dette.

Både spørsmålet om ansvar, årsakssammenheng og økonomisk tap beror på juridiske vurderinger. Kontakt derfor spesialisert advokat så tidlig som mulig.