Erstatningsposter yrkessykdom

Etter en yrkessykdom skal ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap dekke ditt økonomiske tap som følge av sykdommen. Hovedregelen er at man skal stilles økonomisk som om man ikke hadde blitt syk.

Utmåling av erstatningen beror på juridiske vurderinger. Forsikringsselskapet tilbyr ofte innledningsvis erstatningsutbetalinger langt under det reelle økonomiske tapet. Møtet med forsikringsselskapet som en stor og profesjonell motpart kan virke tøft. Ta kontakt og vi kan hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.

Erstatning etter yrkessykdom deles i følgende poster. Ikke alle postene vil være aktuelle i alle saker.

  • Påført inntektstap
  • Påførte merutgifter
  • Fremtidige merutgifter
  • Hjemmearbeidstap
  • Grunnerstatning
  • Menerstatning

Påført inntektstap

Påført inntektstap erstattes individuelt. Det er differansen mellom inntekten du ville hatt dersom du ikke hadde blitt syk, og inntekten du i dag har med sykdommen som er utgangspunktet for utmåling av erstatningen.

Yrkessykdomssaker pågår ofte over flere år. Det kan derfor være vanskelig å anslå hvor mye man ville tjent dersom sykdommen tenkes borte. Arbeidsgiver er her ofte den nærmeste til å gi veiledning, men anslagene må i mange tilfeller bero på en grad av skjønn der det blant annet tas hensyn til antatt lønnsstigning. Vi vil kunne hjelpe deg med dette.

Erstatning for påført inntektstap er skattepliktig. Det skal derfor også beregnes et skattepåslag.

Påførte og fremtidige merutgifter

Ved godkjent yrkessykdom dekkes egenandeler under egenandelstaket. Du vil derfor ikke bli belastet med egenandel på behandling til offentlig behandler som skyldes sykdommen.

Andre merutgifter kan dekkes under yrkesskadeforsikringen dersom utgiften er pådratt som følge av yrkessykdommen. Utmålingen vil her være individuell.

Hjemmearbeidstap

Erstatning for hjemmearbeidstap er erstatning for den tapte evnen til å bidra i hjemmet. Det utmåles dermed erstatning for at man ikke lenger kan bidra til dagliglivets gjøremål som plenklipping, gulvvask, handling og annen rengjøring. Ved utmåling av erstatningen tas det hensyn til at man har en plikt til å omfordele oppgavene med samboer/ektefelle hvis mulig.

Siden det er den tapte evnen som er erstatningsrettslig vernet er det her ikke noe krav om at man må dokumentere konkrete merutgifter for å få denne posten dekket. Hjemmearbeidstapet må beregnes individuelt, og i tråd med nivået fastsatt i rettspraksis.

Grunnerstatning

Erstatningen for fremtidig inntektstap er i yrkessykdomssaker standardisert og betegnes som grunnerstatning. Ved utmålingen tas det hensyn til alder, uføregrad og inntekt i opptjeningsåret, som normalt settes til året før du ble syk. Erstatningen er skattefri.

Menerstatning

Menerstatning er en såkalt ikke- økonomisk erstatningspost og skal dekke tapt livsutfoldelse. Menerstatningen beregnes ut fra fastsatt varig medisinsk invaliditet. Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden skal fastsettes uten hensyn til nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad).

Medisinsk invaliditetsgrad fastsettes etter en invaliditetstabell utarbeidet av Sosial- og helsedepartementet. I tabellen regnes en stor mengde skadefølger opp, og det angis hvor mange prosent hver skadetype skal gi. Der en skade ikke faller direkte inn under tabellen, skal det foretas en skjønnsmessig sammenlikning.

Erstatningen utmåles etter grupper, og øker ikke med hver prosent. Den medisinske invaliditeten må være minimum 15 % for at den skal gi rett til erstatning, og er den medisinske invaliditeten mellom 15-24 % gir dette erstatning etter gruppe 1. Erstatning etter gruppe 2 gis for medisinsk invaliditet fra 25-34 %, osv.

Godkjent yrkessykdom vil utløse rett til menerstatning både fra NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.