Erstatning ved yrkesbetinget eksem eller allergi

Eksem og allergier kan få store konsekvenser for helsen og muligheten til å stå i inntektsgivende arbeid. Yrkessykdommen kan lede til stort inntektstap, i tillegg til merutgifter og tapt evne til å bidra i hjemmet.

Eksem og allergier kommer i mange former, og det kan være vanskelig å kartlegge om dette er yrkesutløst. Eksem og allergi er å anse som yrkesutløst dersom plagene skyldes skadelig påvirkning i arbeid. Dette må i de fleste tilfeller utredes av en spesialist.

Hvis du har mistanke om at eksem og/eller allergier er yrkesutløst er det viktig å oppsøke lege og melde plagene inn til NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Det er også avgjørende å komme vekk fra den skadelidte eksponeringen for å forhindre kroniske plager.

Det er flere yrker som er særlig utsatt for å utvikle yrkesbetinget eksem og allergier, blant annet ansatte i metallindustrien, trykkere, bakere, rengjøringsarbeidere, kokker, frisører og servitører.

Yrkessykdom gir rett til utbetaling fra NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Saken må derfor behandles parallelt opp mot disse instansene.

Det er selskapet som arbeidsgiver hadde sin yrkesskadeforsikring på tidspunktet du første gang oppsøkte lege for plagene som hovedregel er ansvarlig. Kartlegging av ansvarlig selskap kan derfor by på utfordringer.

I yrkessykdomssaker med eksem og allergier kan skadelidte bli møtt med at plagene ikke er yrkesutløst, men skyldes andre forhold. Spørsmålet om årsakssammenheng byr derfor på kompliserte juridiske problemstillinger. Ta kontakt med spesialisert advokat så tidlig som mulig. Vi vil hjelpe deg med å få en forsvarlig utredning av din yrkessykdomssak og være med på å sikre deg den erstatningen du har krav på.

Yrkesskadeforsikringen dekker påført og fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige merutgifter, hjemmearbeidstap og menerstatning. Godkjenning av yrkessykdom av NAV utløser også rettigheter, og man vil her få dekket egenandelstaket, i tillegg til at det utløser rett til å søke menerstatning, samt gunstigere beregning av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.